Home » Posts tagged with "นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

  บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2557 ปีที่ 68 โดยที่ประชุมรับทราบผลประกอบการปี 2556 ซึ่งบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ... 

เทเวศประกันภัย รับมอบประกาศเกียรติคุณพร้อมโล่และเข็มนคราทรสีทอง

  นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศเกียรติคุณพร้อมโล่และเข็มนคราทรสีทอง...