Home » Posts tagged with "นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายแก่ ก.ธ.จ. ชุดที่ ๒"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินข่าว ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายแก่ ก.ธ.จ. ชุดที่ ๒ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เตรียมจัดสัมมนามอบนโยบายของรัฐบาล แก่ ก.ธ.จ. ชุดที่ ๒ โดย ก.ธ.จ. ชุดแรก ได้ดำรงตำแหน่งครบวาระ ๓ ปี แล้ว การสัมมนาดังกล่าว นายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนามอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติภารกิจแก่ ก.ธ.จ. ชุดที่ ๒ ในวันพุธที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน ๑,๕๐๐ คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดทิศทางที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและเพื่อพัฒนาให้ ก.ธ.จ.เป็นกลไกสนับสนุนหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด ให้ปฏิบัติงาน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส่งผลให้การบริหารประเทศของรัฐบาลเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส และสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ———————————— สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ คุณ ธัญญวลัย อินทนนท์ โทร. ๐๘๕-๙๓๒-๗๙๗๕ คุณ อุมา พลอยบุตร์ โทร. ๐๘๗-๗๐๔-๔๕๐๗

ปฏิทินข่าว ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายแก่ ก.ธ.จ. ชุดที่ ๒ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เตรียมจัดสัมมนามอบนโยบายของรัฐบาล แก่ ก.ธ.จ....