Home » Posts tagged with "นย์วิทยาภูมิคุ้มกันระดับโมเลกุล"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามในข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอด เทคโนโลยีชีวภาพชั้นสูง เพื่อผลิตยาไบโอฟาร์ม่า

บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัดและศูนย์วิทยาภูมิคุ้มกันระดับโมเลกุล (Center of Monocular Immunology) จากประเทศคิวบา มีกำหนดพิธีลงนามในข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอด...