Home » Posts tagged with "นพ.ประจักษวิช เล็บนาค"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลกระทบด้านสุขภาพ

      นพ.ประจักษวิช เล็บนาค รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ...