Home » Posts tagged with "กระทรวงคมนาคม"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

5 องค์กรรวมใจตั้งทุ่นกักขยะแม่น้ำเจ้าพระยา แก้ปัญหาขยะลอยน้ำไหลสู่ทะเล

หน่วยงานรัฐและภาคเอกชน จับมือแก้ไขปัญหาขยะต้นทางแม่น้ำเจ้าพระยา ติดตั้งทุ่นกักขยะยาว 250 เมตร บนพื้นที่บางกระเจ้า ลดปริมาณขยะในแม่น้ำ ปกป้องระบบนิเวศทางทะเล... 

รมช.กระทรวงคมนาคม เยี่ยมชมโรงงาน สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น โครงการยานยนต์สมัยใหม่ ฝีมือคนไทย

รมช.กระทรวงคมนาคม เยี่ยมชมโรงงาน สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น โครงการยานยนต์สมัยใหม่ ฝีมือคนไทย นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม... 

ก.คมนาคม เยี่ยมชมโรงงาน สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น โครงการยานยนต์สมัยใหม่ ฝีมือคนไทย

ก.คมนาคม เยี่ยมชมโรงงาน สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น โครงการยานยนต์สมัยใหม่ ฝีมือคนไทย นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย...