หนังสือมอบอำนาจ

หนังสือมอบอำนาจ ตัวอย่าง และ วิธีเขียนหนังสือมอบอํานาจ

หนังสือมอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจ คือ หนังสือซึ่งผู้มอบอำนาจฝ่ายหนึ่ง มอบอำนาจให้ ผู้รับมอบอำนาจคนเดียว หรือหลายคน ดำเนินการ ธุระ กิจกรรมอย่างใดอย่างใหนึ่ง…