Home » Posts tagged with "กทปส"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

กทปส. ร่วมกับจุฬาลงกรณ์ ตั้งศูนย์พัฒนา 5G หวังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ รองรับการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต

กทปส. ร่วมกับจุฬาลงกรณ์ ตั้งศูนย์พัฒนา 5G หวังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ รองรับการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ปัจจุบันสมาร์ทโฟนและสมาร์ดีไวซ์นับเป็นปัจจัยที่ห้าที่ช่วยให้การติดต่อสื่อสารและการทำงานมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น... 

กทปส. ลดความเลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยี หนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการบริการสารสนเทศเพื่อสังคมผู้ด้อยโอกาสบนพื้นที่สูง ณ ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

กทปส. ลดความเลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยี หนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการบริการสารสนเทศเพื่อสังคมผู้ด้อยโอกาสบนพื้นที่สูง ณ ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ นายนิพนธ์... 

กทปส. เดินหน้าหนุนการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถ การให้บริการสารสนเทศชาวเขา ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ

กทปส. เดินหน้าหนุนการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถ การให้บริการสารสนเทศชาวเขา ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ในยุคของเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตและเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การติดต่อสื่อสารและ       ... 

กทปส. หนุนงานด้านสุขภาพให้ทุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เดินเครื่องสร้างแอป “สมุดบันทึกสุขภาพผ่านระบบดิจิทัล บล็อกเชน”

กทปส. หนุนงานด้านสุขภาพให้ทุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เดินเครื่องสร้างแอป “สมุดบันทึกสุขภาพผ่านระบบดิจิทัล บล็อกเชน” ปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิต... 

กทปส. ร่วมสนับสนุน ผลักดันนักสื่อสารมวลชน ผลิตนำเสนอสื่อที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ผ่านโครงการ “รางวัลทีวีสีขาว” หวังพัฒนาวงการทีวีดิจิทัลของไทยในอนาคต

กทปส. ร่วมสนับสนุน ผลักดันนักสื่อสารมวลชน ผลิตนำเสนอสื่อที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ผ่านโครงการ “รางวัลทีวีสีขาว” หวังพัฒนาวงการทีวีดิจิทัลของไทยในอนาคต ... 

กทปส. นำร่อง Digital Literacy สู่เมืองแห่งการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ “ปิล็อก กาญจนบุรี” หวังขยายโอกาสทางการศึกษาและสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน 

กทปส. นำร่อง Digital Literacy สู่เมืองแห่งการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ “ปิล็อก กาญจนบุรี” หวังขยายโอกาสทางการศึกษาและสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน ... 

กทปส. ลงพื้นที่ ม.แม่ฟ้าหลวง เยี่ยมชมงานวิจัยและพัฒนาต้นแบบ e-School ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ชนบทด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลฯ

กทปส. ลงพื้นที่ ม.แม่ฟ้าหลวง เยี่ยมชมงานวิจัยและพัฒนาต้นแบบ e-School ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ชนบทด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลฯ กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง... 

กทปส. มอบทุน ม.มหิดล พัฒนาหุ่นยนต์ต้นแบบ ขานรับสังคมสูงอายุ

กทปส. มอบทุน ม.มหิดล พัฒนาหุ่นยนต์ต้นแบบ ขานรับสังคมสูงอายุ กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ... 

กทปส. สานต่อโครงการต้นแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร พัฒนาระบบการแพทย์ทางไกล หวังเชื่อมโยงเครือข่าย รพ. ทั่วประเทศ ใช้เทคโนโลยี ยกระดับการรักษา ลดความเหลื่อมล้ำ

กทปส. สานต่อโครงการต้นแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร พัฒนาระบบการแพทย์ทางไกล หวังเชื่อมโยงเครือข่าย รพ. ทั่วประเทศ ใช้เทคโนโลยี ยกระดับการรักษา ลดความเหลื่อมล้ำ กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง... 

กทปส. จัด Focus Group 3 จังหวัด เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำ (ร่าง) แผนแม่บทกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ในระยะ 4 ปี (2563-2566)

กทปส. จัด Focus Group 3 จังหวัด เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำ (ร่าง) แผนแม่บทกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ...