โปรดอ่านข้อตกลงในการใช้ เว็บไซต์นี้อย่างละเอียดรอบคอบ เนื่องจากการใช้เว็บไซต์ หมายถึงการที่คุณยอมรับข้อตกลงเหล่านี้ ดังนั้น โปรดอย่าใช้เว็บไซต์นี้หากคุณไม่ตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงดังกล่าว ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎและเงื่อนไขต่างๆ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นได้

ข้อตกลงในการใช้บริการ และการเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์
PRESS.IN.TH เป็นเว็บไซต์ที่เผยแพร่ข้อมูลข่าว จากแหล่งข้อมูลต่างๆ

ผู้ที่เผยแพร่หรือโพสข่าวประชาสัมพันธ์ของตน บนเว็บไซต์ และ ผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขของเวบไซด์ WWW.PRESS.IN.TH

1. ผู้เผยแพร่ข้อมูลเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อความ รูปภาพ คลิปวีดีโอ คลิปเสียง และข้อมูลต่างๆ ที่ต้องการเผยแพร่บน “เว็บไซต์” รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวบนเว็บไซต์
2. ผู้เผยแพร่ข้อมูลยืนยันว่าเนื้อหาที่จัดส่งให้ หรือโพส หรือเผยแพร่ ไม่มีเนื้อหาภายใต้ใบอนุญาต ลิขสิทธิ์ สิทธิขาด ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาต หรือความยินยอม หรือสิทธิจากบุคคลผู้มีสิทธิ์ตามกฏหมายเท่านั้น
3. ผู้เผยแพร่ข้อมูลยืนยันว่าเป็นผู้มีใบอนุญาต ลิขสิทธิ์ สิทธิขาด หรือเป็นผู้ได้รับอนุญาต หรือผู้ได้รับความยินยอม หรือผู้ได้รับสิทธิ ในเนื้อหาที่ต้องการเผยแพร่บนเว็บไซต์ ทั้งนี้ผู้ให้ข้อมูล ยังคงสิทธิความเป็นเจ้าของหรือการได้รับใบอนุญาต ลิขสิทธิ์ สิทธิขาด ในเนื้อหาดังกล่าวทุกประการ แต่โดยการให้เผยแพร่เนื้อหานั้นบนเว็บไซต์ ผู้เผยแพร่ข้อมูลให้สิทธิโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แก่เราในการคัดลอก แก้ไขตัดทอน เพิ่มเติม จัดเรียง และ/หรือ จัดเตรียม เนื้อหาดังกล่าวเพื่อให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมและสะดวกต่อการเผยแพร่บน เว็บไซต์ และอนุญาตให้ผู้ใช้งาน สามารถเรียกดู คัดลอก ส่งต่อ และ/หรือ นำไปเผยแพร่ต่อ เพื่อประโยชน์ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของผู้เผยแพร่ข้อมูล
4. แอดมินเวปไซด์ ขอสงวนสิทธิในการปรับแก้เนื้อหาให้เหมาะสมต่อการเผยแพร่ต่อสาธารณะชน ตามที่เห็นสมควร
5. แอดมินเวปไซด์ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเผยแพร่เนื้อหาบางส่วนหรือทั้งหมดหรือแบนหรือลบ user account ออกจากเวบไซด์ หากเห็นว่าไม่เหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งแก่ผู้เผยแพร่ล่วงหน่า
6. แอดมินเวปไซด์ ไม่รับรองความถูกต้องของเนื้อหาที่ได้รับจากผู้เผยแพร่ข้อมูล และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าว
7. แอดมินเวปไซด์ ไม่อนุญาตให้เผยแพร่เนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบน เว็บไซต์ ทั้งนี้หากตรวจพบหรือสงสัย ว่าเนื้อหาที่ได้รับการเผยแพร่บน เว็บไซต์อาจเกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา แอดมินเวปไซด์ สามารถหยุดเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวทันทีโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า และเวบไซด์ PRESS.IN.TH ไม่มีความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการเผยแพร่ หรือหยุดเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าว
8. ไม่อนุญาตให้เผยแพร่เนื้อหาที่เข้าข่ายดูหมิ่น หมิ่นประมาท หรือทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียง บน เว็บไซต์ ทั้งนี้หากแอดมินเวบ พบสงสัยหรือได้รับคำร้องว่าเนื้อหาที่ได้รับการเผยแพร่บน เว็บไซต์อาจเข้าข่ายการดูหมิ่น หมิ่นประมาท หรือทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียง แอดมินเวปไซด์ สามารถหยุดเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวทันที่โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า โดยไม่มีความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการเผยแพร่
9. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นเป็นเพียงการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น PRESS.IN.TH มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอำนาจควบคุม รับรอง ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์นั้น ๆ
10. แอดมินเวปไซด์ หรือเจ้าของเวปไซด์ PRESS.IN.TH จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือต่อความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่า แอดมินเวปไซด์ จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้นนอกจากนี้ ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลจากการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใด ๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทำใด ๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรง หรือทางอ้อม รวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้ผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดีว่า PRESS.IN.TH จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น การชดใช้ค่าเสียหาย กรณีที่เกิดความเสียหายแก่ แอดมินเวปไซด์ หรือ ทาง PRESS.IN.TH อันเนื่องมาจากการดำเนินคดี การบังคับใช้สิทธิเรียกร้อง การชดใช้ค่าเสียหายจากความรับผิดหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ (รวมถึงค่าทนายความ) ที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากการใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการรับจะชดใช้ความเสียหายดังกล่าวให้แก่ เจ้าของเวปไซด์ PRESS.IN.TH ทั้งสิ้น ไม่ว่ากรณีดังกล่าวจะเกิดจากการที่ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการนี้หรือไม่

ข้อสงวนสิทธิในการดำเนินการเว็บไซต์ แอดมินเวปไซด์ สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือระงับการใช้เว็บไซต์นี้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวแก่ผู้ใช้บริการ และโดยปราศจากความรับผิดต่อผู้ใช้บริการหรือต่อบุคคลภายนอก กรณีมีความเปลี่ยนแปลงใด ๆ บนเว็บไซต์ ย่อมถือว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว และ PRESS.IN.TH สามารถปฏิเสธสิทธิในการใช้เว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนแก่ผู้ใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

Community Terms of Acceptable Use

The Press.in.th website is a place for users to interact and posting news release. In order to access the website, you will need to provide a user name and email to create user profile.

By creating a user profile and accessing our website, you agree to abide by theses Press.in.th Terms of Acceptable Use. These terms are subject to change anytime if needed.

Acceptable Use

You agree, through your use of the Community, that you will not post any material which is knowingly false and/or defamatory, inaccurate, abusive, vulgar, harassing, obscene, profane, threatening, invasive of a person’s privacy, or otherwise violate of any law or any applicable Salesforce terms of use or policies.

You agree, through your use of the articles posting, not to post any copyrighted material unless the copyright is owned by you or PRESS.in.th.

You agree, through your use of the Community, not to post advertising of any kind in the articles whether you are a private party or a company.

Removal of Content or Users

Any user who feels that a posted message is objectionable is encouraged to report the comment. We have the ability to remove objectionable messages and we will make every effort to do so, within a reasonable time frame, if we determine that removal is necessary.

Although PRESS.in.th does not and cannot review each and every message that is posted and is not responsible for the content of any of these messages, we reserve the right to delete any message, articles ,news release, suspend, remove or block a user for any reason whatsoever.
PRESS.in.th reserves the right to terminate the accounts of users who are repeat infringers on third-party’s copyrights or otherwise repeatedly violate our terms of use.

Other Sites And Cookies
Our site may contain links to other websites or “share”, “like” or other similar buttons. These other websites, services and applications may set their own cookies on your computer, collect data or solicit personal information. You should refer to any privacy policies found on such websites, services and applications to understand how your information may be collected and used.

Our use of cookies
We use necessary cookies to make our site work. We’d also like to set optional analytics cookies to help us improve it. Please note that, if you choose to block all cookies (including strictly necessary cookies) you may not be able to access all or part of our site and may be unable to use those services or engage in activities that require the placement of cookies.