NPS ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการเกษตร สนับสนุนกิจกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่

ฝากข่าว โดย :

NPS

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการเกษตรแก่ชุมชน สนับสนุนกิจกรรม “ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่” โดยสำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่เกษตรกร เป็นการส่งเสริมศักยภาพแก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอสนามชัยเขตและพื้นที่ใกล้เคียงให้พัฒนาอย่างยั่งยืน