NPS มอบชุด PPE ให้กับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

ฝากข่าว โดย :

ชุด PPE

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS สนับสนุนการทำงานของบุคลากรด้านสาธารณสุขในพื้นที่

มอบชุดป้องกันเชื้อโรคสำหรับตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง (PPE)ให้กับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 3 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.เกาะขนุน รพ.สต.บ้านม่วงโพรง และรพ.สต.เขาหินซ้อน เป็นการเสริมเกราะป้องกันให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อให้ดูแลสุขภาพชุมชนได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทั้งนี้ NPS ได้สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันโรคให้แก่ชุมชนและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่หน่วยงานบริการประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ แอลกอฮอลล์สำหรับทำความสะอาด หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ และ ชุดป้องกันเชื้อโรค (PPE)