คณาจารย์ภาควิชาการแพทย์แผนไทย มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการ Training workshop on Medicinal Plant Identification in Lao PDR ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

ฝากข่าว โดย :

คณาจารย์ภาควิชาการแพทย์แผนไทย มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการ Training workshop on Medicinal Plant Identification in Lao PDR ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

โครงการ Training workshop on Medicinal Plant Identification in Lao PDR โดย คณะวิทยาศาสตร์ป่าไม้ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ได้เชิญคณาจารย์ภาควิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดย ผศ.ดร.อัจฉรา แก้วน้อย หัวหน้าภาค ไปถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร กรณีหญ้าปักกิ่งเพื่อใช้ในการพัฒนาเภสัชภัณฑ์ทางการแพทย์, อาจารย์เพชรน้ำผึ้ง รอดโพธิ์ เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเรื่อง Local knowledge ethnomedicine for flowering plants in Thailand และอาจารย์อาวุธ หงษ์ศิริ ร่วมถ่ายทอดการทำฤาษีดัดตน เพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ให้แก่นิสิต นักวิชาการ เภสัชกร และคณาจารย์ ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เป็นการสร้างเครือข่ายวิชาการและยกระดับองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยสู่สากลมากขึ้น