Home » ข่าวพีอาร์ » สกพอ. ร่วมหารือ บริษัท Roche Thailand ต่อยอด โครงการจีโนมิกส์

สกพอ. ร่วมหารือ บริษัท Roche Thailand ต่อยอด โครงการจีโนมิกส์

สกพอ. ร่วมหารือ บริษัท Roche Thailand

ต่อยอด โครงการจีโนมิกส์ พร้อมพัฒนาการแพทย์ในพื้นที่อีอีซี

ดร.คเณศ วังส์ไพจิตร ผู้ช่วยเลขาธิการด้านการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการ นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรืออีอีซี พร้อมด้วยทีมงาน ร่วมหารือกับผู้แทนบริษัท Roche Thailand ผู้นำด้านอุตสาหกรรมการผลิตยาและการตรวจวินิจฉัย และ บริษัท Synergy เพื่อวางแผนสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมแพทย์และสุขภาพ และการพัฒนาเมืองใหม่อัจฉริยะ (Smart City) ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ทั้งนี้ บริษัท Roche Thailand แสดงความสนใจในการวางแผนการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีการแพทย์จีโนมิกส์ที่ได้จากการถอดรหัสพันธุกรรมชาวไทย จำนวน 50,000 ราย สู่การยกระดับแนวทางการรักษาและการผลิตยาต้านมะเร็งให้มีความทันสมัย และมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาด้านบุคคลากรทางการแพทย์ไทยให้มีความพร้อมและสอดรับกับความต้องการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้บริษัท Synergy ได้นำเสนอเทคโนโลยีดิจิทัลที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย และการพัฒนาเมืองใหม่อัจฉริยะ (Smart City)

………………………………………………..