e-LAAS : การใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ฝากข่าว โดย :

e-LAAS องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นe-LAAS เป็นโปรแกรมสำหรับการปฏิบัติงานด้านการคลังของ อปท. อปท. ต้องปฏิบัติงานการรับ-จ่าย ที่เกิดขึ้นจริงประจำวัน เพื่อแสดงสถานะการเงินที่แท้จริงของ อปท.(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

e-LAAS (Electronic Local Administrative Accounting System) ย่อมาจาก อี-ลา-แ อ ส
e-LAAS หมายถึง ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้บุคลากรของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถจัดทำเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่าย วางฎีกาเบิกจ่าย เมื่อมีรายการที่ต้องจ่าย จ่ายเงินทุกครั้งที่มีกำรรับจริงทุกประเภท จัดซื้อ/จ้างที่ต้องซื้อ/จ้าง ข้อมูลบุคลำกร ข้อมูลผู้เสียภาษีจัดทำเช็คเพื่อให้ระบบลงบัญชีและออกรายงานกำรเงินและตรวจสอบได้ทุกวันซึ่งทำให้ผู้จัดสรรงบประมาณ การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และผู้ใช้จ่ายงบประมำณ สำมำรถตรวจสอบ ติดตำมและรำยงำนผลได้อย่ำงรวดเร็ว เป็นปัจจุบัน ดังนั้น ภำพรวม
ของระบบ e-LAAS จึงจัดทำขึ้นเพื่อรองรับระบบ e-Government ของภาครัฐ อันเป็นผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศมีการบริหารงานที่คล่องตัวมำกขึ้น รวมถึงกำรบริหารงบประมำณที่สะดวกรวดเร็ว ซึ่งระบบดังกล่าวสามารถเชื่อมโยงข้อมูลในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวกันสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบบัญชีภาครัฐ พูดง่ายๆก็คือ เป็น ระบบบัญชีท้องถิ่น นั่นเอง ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบระบบนี้ คือ สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.)

ข้อควรรู้ในการใช้ระบบ e-LAAS

1. การปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรเจ้าหน้าที่จะต้องมีรหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน (Username และ Password) ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังควบคุมดูแลการใช้รหัสผู้ใช้งานของเจ้าหน้าที่ในการนำเข้าข้อมูล และการแก้ไขข้อมูลของเจ้าหน้าที่
2. ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังควบคุมดูแลการใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
– ให้ออกจากระบบทุกครั้งหลังการใช้งาน
– ไม่ควรตั้งค่าการจำรหัสผ่านบนเว็บไซต์ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน
– ไม่ควรเปิดเผยรหัสผ่านให้ผู้อื่นทราบ
3. ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังตรวจสอบรายชื่อผู้ใช้งานในกลุ่มใช้งาน เป็นประจำทุก 6 เดือน
4. ในการจัดทำฎีกาผ่านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ถ้าฎีกาใดผิด ควรทำการยกเลิกทันที เพราะถ้ามีฎีกาเหล่านี้คงค้างอยู่ในระบบ จะทำให้ในสิ้นปีงบประมาณไม่สามารถปิดบัญชีในระบบได้
5. เจ้าหน้าที่ใหม่ที่ต้องปฏิบัติงานใน ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ควรได้รับการฝึกอบรมก่อนการใช้ระบบ หรือมีพี่เลี้ยงในการให้คำแนะนำระหว่างการใช้งาน เนื่องจากระบบฯ มีความซับซ้อน และในบางขั้นตอนต้องใช้ความรู้เฉพาะด้าน ซึ่งยากต่อการทำความเข้าใจ
6. หน่วยงานควรส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดที่ต้องปฏิบัติงานใน ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS เข้ารับการฝึกอบรมเป็นประจำ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบ และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นได้ รวมทั้งมีการทดสอบการใช้ระบบฯ เพื่อทบทวนความรู้อยู่เป็นประจำ
7. ถ้าพบปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานระบบฯ และไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ ให้ติดต่อผ่านช่องทาง ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

คู่มือการใช้งาน e-LAAS

ระบบคลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS KM) จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์วามรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น (e-LAAS KM) โดยสามารถ เข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ km.laas.go.th หรือ  เข้าสู่ระบบ e-laas ที่  laas.go.th
สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้โปรแกรม e-LAAS (คู่มือ e-laas)ได้ที่ ดาวน์โหลดคู่มือ e-LAAS

PR Thai Government