Home » ข่าวพีอาร์ » สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษา ผ่านระบบ E-Admission ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 63

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน E-Admission
            สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ขยายเวลารับสมัครนักเรียน/นักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ E-Admission ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) รายละเอียดการรับสมัคร ดังต่อไปนี้

            คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) เปิดรับสมัครในสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต, สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล, สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม, สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์, สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เปิดรับสมัครในสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม, สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

            ผู้ที่สนใจสามารถอ่านประกาศการรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร พร้อมสมัครเข้าศึกษากับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้ที่ http://admission.pit.ac.th ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2563 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา โทรศัพท์ 0-2104-9099 ต่อ 1510-3

Related Posts