ดีป้า สานต่อสร้างกำลังคนพร้อมขับเคลื่อนครูไทยสู่ยุคดิจิทัล เร่งเสริมยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนผ่าน Coding ในงาน EDUCA 2019

ฝากข่าว โดย :

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ร่วมงาน “มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ” หรือ EDUCA” เป็นปีที่ 2 พร้อมจัดเวิร์คช็อปในหัวข้อ การนำวิทยาการคำนวณสู่ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 และ สนุกกับ Coding ง่ายๆ สไตล์วิทยาการคำนวณ เร่งเสริมยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนของครู พร้อมลงมือปฎิบัติจริงในการเรียนรู้ Coding โดยงานดังกล่าวจัดโดย บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ชูแนวคิด “พลังของชุมชนแห่งการเรียนรู้ หวังกระตุ้นทุกภาคส่วนร่วมพัฒนาการศึกษาไทยให้มีคุณภาพ”

ดร. รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  (depa) กล่าวว่า งาน “มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ” หรือ EDUCA 2019  ทางดีป้า ได้จัดกิจกรรมเวิร์คช็อปในหัวข้อ การนำวิทยาการคำนวณสู่ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 จัดขึ้นเพื่อให้ผู้สอนได้เข้าใจหลักการของวิทยาการคำนวณ และแนวทางการนำวิทยาการคำนวณไปใช้จัดการสอนในชั้นเรียน และส่งต่อหลักการของวิทยาการคำนวณไปสู่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำหลักการของวิทยาการคำนวณ ไปใช้ศึกษาหาความรู้ และดำเนินชีวิตได้อย่างยั่งยืน และหัวข้อ สนุกกับ Coding ง่ายๆ สไตล์วิทยาการคำนวณ ปัจจุบันการศึกษาไทยให้ความสำคัญกับ coding และกำหนดให้เป็นหัวใจของการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการศึกษาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนในด้านความคิดสร้างสรรค์กับการใช้เทคโนโลยี เพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยผู้สอนและผู้เรียนสามารถเรียน coding ง่ายๆ อีกทั้งสอดคล้องกับ วิทยากรคำนวณ ที่ปัจจุบันการศึกษาไทยกำลังให้สนใจมาก

“เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในทุกมิติ ดีป้า ในฐานะองค์กรที่ให้การส่งเสริมและนำไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล มองว่าการที่ประเทศจะก้าวสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลได้นั้น พื้นฐานของคนด้านการศึกษาต้องมีความเข้มแข็งและแข็งแรง อยากให้ครูทั่วประเทศนำเอาเทคโนโลยีเข้าไปใช้ นำไปเชื่อมโยงในการเรียนการสอน ยกตัวอย่างเช่น การให้นักเรียนนำเสนองานหน้าห้องเรียน คุณครูอาจจะให้นักเรียนทำคลิปวิดีโอส่งผ่านทางไลน์ หรือ อีเมล เพื่อที่จะได้นำเอาเทคโนโลยีที่รอบตัวมาใช้ ซึ่งเรียกว่า online to offline Pitching เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเด็กเพื่อตอบรับในอนาคต และขณะเดียวกันก็เพื่อพัฒนาทักษะของคุณครูในการใช้กลวิธีในการเรียนรู้ควบคู่ไปกับเด็กๆ ได้” ดร. รัฐศาสตร์ กล่าว

สำหรับ coding จะเข้ามาช่วยในการยกระดับ และพัฒนาการเรียนการสอนของคุณครู เป็นการให้ความรู้เบื้องต้น เริ่มจากการเรียนการสอนแบบ Unplugged  ปราศจากการใช้คอมพิวเตอร์ แต่จะสอนผ่านกิจกรรม ผ่านการเล่นที่ออกคำสั่งรวมกัน ซึ่งทางดีป้าได้ร่วมมือกับภาคการศึกษามหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เช่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้มีการอบรมทั่วประเทศ พร้อมกันนี้ดีป้ายังเปิด แพลตฟอร์มออนไลน์ CodingThailand.org  เพื่อที่ให้ครูสามารถเข้าไปเรียนรู้ และเสริมการเรียนการสอนผ่านรูปแบบของเกมส์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อฝึกฝนกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ รวมถึงเว็บไซต์ www.code.org ซึ่งครูสามารถเข้ามาดาวน์โหลดแผนการเรียนการสอน เพื่อนำไปสอนให้กับเด็กๆ ได้อีกด้วย