Home » ข่าวพีอาร์ » มรภ.บ้านสมเด็จฯ สั่งนักศึกษาหยุดการฝึกงานในพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด 19

มรภ.บ้านสมเด็จฯ สั่งนักศึกษาหยุดการฝึกงานในพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด 19


มรภ.บ้านสมเด็จฯ สั่งนักศึกษาหยุดการฝึกงานในพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด
19

จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่กระจายจุดแพร่เชื้อในหลายแห่งมากขึ้น ทำให้ ผศ. ดร. ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีนโยบายให้อาจารย์พิจารณายุติรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาในพื้นที่เสี่ยงก่อนกำหนดได้ โดยขั้นตอนได้มอบหมายให้อาจารย์นิเทศก์ หรือประธานสาขาวิชา ดำเนินการติดต่อประสานงานไปยังสถานประกอบการ เพื่อขอยุติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งนี้ ขอให้สถานประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา ตามระยะเวลาตั้งแต่วันเริ่มต้นจนถึงวันที่ยุติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับการประเมินวัดผลการเรียนของนักศึกษาจะให้อาจารย์ประจำสาขาพิจารณาปรับเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ ตามความเหมาะสมของรายวิชาต่อไป ทั้งนี้ นักศึกษาสอบถามรายละเอียดได้ที่ช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆ ได้แก่ สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ โทร. 02-473-7000 กด 0 เฟซบุ้คเพจ BSRU News เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.bsru.ac.th และ LINE Official @BSRU