รายชื่อ CI/CD Tools ยอดนิยม(Continuous Integration/ Continuous Deployment)

ฝากข่าว โดย :

CI/CD คืออะไร?

CI (Continuous Integration) เป็นกระบวนการที่นำการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของ Source code หร้อข้อมูล ไปรวมกันไว้ที่ Control Version System เรื่อยๆ และอย่างต่อเนื่อง (Continuous Delivery & Continuous Deployment/Delivery) ทำให้เราพร้อมที่จะ Deploy และ Release ระบบงานได้ตามที่ต้องการContinuous Integration/ Continuous Deployment

A list of the best tools(CI) which support Continuous Integration:

 • GitHub CI/CD
 • Jenkins
 • AWS CodePipeline
 • Azure DevOps
 • CircleCI
 • Buddy
 • TeamCity
 • BiG EVAL
 • Bamboo
 • Integrity
 • Wercker
 • IBM UrbanCode

ตัวอย่าง Features ของ CI/CD Tools

Name Features
Buddy • 87% faster CI/CD adoption time
• 12 seconds of average deployment time
• Supports all popular languages, frameworks & task managers
Jenkins • Easily updated with all OS and versions of Linux, Mac OS or Windows
• It offers easy installation as Jenkins comes as a WAR file
• It’s can easily distribute work across several machines,
TeamCity • You can Create unlimited build configurations
• TeamCity Deliver quality software faster
• Extensibility and Customization
BiG EVAL • Embeddable into automated DataOps and DevOps processes
• High performance in-memory scripting and rules engine
• Autopilot testing for agile development of analytical data models.

CI/CD Tools ยอดนิยม

CI/CD defined

Continuous integration is a coding philosophy and set of practices that drive development teams to implement small changes and check in code to version control repositories frequently.
In Software Engineering, CI/CD or CICD is the combined practices of continuous integration (CI) and either continuous delivery or continuous deployment (CD).

Related Posts