การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 11 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 วันที่ 16 กรกฎาคม

ฝากข่าว โดย :

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) “ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิชาการ บทความวิจัยในงานการประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 11 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564”   

สัปดาห์สุดท้าย! ช่วงเปิดรับบทความ (CALL FOR PAPER) ตั้งแต่บัดนี้ –  23 เมษายน 2564  

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ขอเชิญร่วมส่งบทความวิชาการ บทความวิจัยในงานการประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 11 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 ในหัวข้อ “พลิกโฉมสังคมและการศึกษา ด้วยวิถีองค์รวมเชิงกลยุทธ์เเละนวัตกรรม” (Re-inventing Society and Education: Strategic and Innovation Holistic Approach) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิจัย ทั้งในกลุ่มสาขาวิชาเดียวกันและต่างกลุ่มสาขาวิชา รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสรับฟังข้อเสนอแนะทั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ นักวิชาการ อันจะนำไปสู่การพัฒนาผลงานวิจัยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น   

 สาขาวิชาที่เปิดรับ ได้แก่ บริหารธุรกิจ (Business), การค้าสมัยใหม่ (Modern Trade), โลจิสติกส์ (Logistics), การจัดการ (Management), เศรษฐศาสตร์ (Economic), ศึกษาศาสตร์ (Education), การสื่อสาร (Communications),วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (Engineering and Technology) เกษตรศาสตร์: สัตวศาสตร์,  พืชศาสตร์, วิทยาศาสตร์อาหาร  (Agriculture: Animal Science, Plant Science, Food Science) และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (Other related fields)

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก  https://conference.pim.ac.th/thai/ , https://conference.pim.ac.th/inter/    

สอบถามเพิ่มเติม :

การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ

คุณหทัยชนก เสาร์สูง โทร. 0-2855-1102 อีเมล hathaichanoksao@pim.ac.th   

การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับนานาชาติ
คุณสุจินดา ฉลวย  โทร. 0-2855-1560 อีเมล 
suchindacha@pim.ac.th  

CALL FOR PAPER