มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2564

ฝากข่าว โดย :

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2564 โดยมีรายละเอียดการเรียนภาคพิเศษในวันและเวลาดังต่อไปนี้ ภาคเรียนที่ 1 และ 2 เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เวลา 8.00 – 21.00 น. ภาคเรียนฤดูร้อน เรียนวันเสาร์ เวลา 15.00 – 21.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 8.00 – 21.00 น. สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th/

รายชื่อคณะ/สาขาวิชาที่เปิด และจำนวนรับ ดังนี้

  1. คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

สาขาการจัดการโลจิสติกส์ จำนวนรับ 60 คน

สาขาการตลาด จำนวนรับ 60 คน

สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จำนวนรับ 60 คน

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวนรับ 60 คน

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

สาขาการบัญชี จำนวนรับ 80 คน

  1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)

สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวนรับ 50 คน *ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดในกรณีจำนวนผู้สมัครไม่ถึง 30 คน

  1. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ จำนวนรับ 40 คน

สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จำนวนรับ 20 คน

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต จำนวนรับ 40 คน

หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม จำนวนรับ 30 คน

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรับสมัครนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โทร. 02-473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998