Home » ข่าวพีอาร์ » มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นเจ้าภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6/2563

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นเจ้าภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6/2563


มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นเจ้าภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่
6/2563

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นเจ้าภาพร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6/2563 ภายใต้หัวข้อ “ทางสายกลางเชิงพุทธสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” หรือ “The Buddhist Middle Way Approach to Achieving” ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นการจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมงานได้อย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มนักวิชาการและผู้ที่สนใจ