Home » ข่าวพีอาร์ » มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดทีมคณาจารย์ร่วมพัฒนาแบรนด์แฮนเมดให้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลบ้านกระซ้าขาว สมุทรสาคร

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดทีมคณาจารย์ร่วมพัฒนาแบรนด์แฮนเมดให้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลบ้านกระซ้าขาว สมุทรสาคร


มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดทีมคณาจารย์ร่วมพัฒนาแบรนด์แฮนเมดให้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลบ้านกระซ้าขาว สมุทรสาคร

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าถึงพื้นที่ชุมชน เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ชาวบ้าน โดยจัดคณาจารย์เข้าศึกษาและระดมสมองในงานบริการวิชาการออกแบบภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และสอนวิธีผลิตสื่อประชาสัมพันธ์อย่างง่าย ให้แก่วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลบ้านกระซ้าขาว อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยเลือกเอา ‘เคยตากแห้ง’ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากการประมงพื้นบ้านขนาดเล็ก เป็นต้นแบบในการถ่ายทอด นอกจากนี้ ยังได้เวิร์คชอปการสร้างแบรนด์แฮนเมดอย่างง่าย ๆ และมอบอุปกรณ์ในการใช้งานเบื้องต้นให้แก่วิสาหกิจชุมชนดังกล่าว

งานบริการวิชาการออกแบบภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยในการพัฒนาแบรนด์ขนาดเล็ก โดยกระบวนการทำงานจะช่วยให้สมาชิกได้เข้าใจความสำคัญของการสื่อสารทางการตลาดเบื้องต้น โดยในกระบวนการทำงาน คณะทำงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลความต้องการ และศึกษาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ แล้วนำมาออกแบบโดยเน้นการผลิตที่เรียบง่าย ผู้ประกอบการสามารถทำได้ด้วยตนเอง สามารถแสดงจุดขายในตลาดกลุ่มอาหารท้องถิ่น

ผู้สนใจผลิตภัณฑ์เคยตากแห้งบ้านกระซ้าขาว สามารถติดต่อได้ตามที่ : วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลบ้านกระซ้าขาว โทร 087-803-1459