Home » ข่าวพีอาร์ » วิทยาลัยการดนตรี มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับบทความในหนังสือวาระครบรอบ 50 ปี

วิทยาลัยการดนตรี มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับบทความในหนังสือวาระครบรอบ 50 ปี

วิทยาลัยการดนตรี

วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สถานศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่มีการจัดการเรียนการสอนด้านดนตรีในระดับอุดมศึกษา จะมีวาระครบรอบ 50 ปี จึงขอเชิญคณาจารย์ นักดนตรี และผู้ที่สนใจส่งผลงานตีพิมพ์เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในหนังสือวาระครบรอบ “50 ปี ดนตรีบ้านสมเด็จฯ” สิ้นสุดการส่งผลงาน 31 ธันวาคม 2563

วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจหลักในการขับเคลื่อนสังคมด้วยวิชาการดนตรีอย่างยาวนานกว่า 50 ปีนี้ มีความภาคภูมิใจที่จะนำเสนอหนังสือครบรอบ 50 ปีแห่งการจัดการเรียนการสอนดนตรี ด้วยการเปิดพื้นที่ให้กับนักวิชาการและผู้สนใจได้นำเสนอข้อมูลและองค์ความรู้ด้านดนตรีในมิติต่าง ๆ มารวบรวมไว้ให้เป็นประโยชน์สู่การสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ บนพื้นฐานแห่งสุนทรียศาสตร์ทางดนตรีที่ขับเคลื่อนไปพร้อมกับวิถีชีวิตของผู้คนและบริบททางสังคม โดยเปิดกว้างสำหรับบทความ บทความวิจัย บทอรรถาธิบาย ข้อมูล/สาระความรู้ด้านดนตรี และบทพรรณนาเกี่ยวกับดนตรีในบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รายละเอียดงานเขียน ต้องมีความยาวของบทความรวมตัวอย่าง ภาพประกอบ โน้ตเพลง บรรณานุกรม และอื่น ๆ จำนวน 6-8 หน้ากระดาษ A4 หรือบทพรรณนาประมาณ 1-2 หน้า ส่วนประเภทของบทความ ได้แก่ บทความวิชาการ, บทความวิจัย, บทอรรถาธิบายงานสร้างสรรค์, สาระทางดนตรีที่มีประโยชน์ในวงกว้าง และบทพรรณนาบรรยายความที่เกี่ยวข้องกับดนตรีที่บ้านสมเด็จฯ และรูปแบบงานเขียนที่มีประเด็นบทความที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ต่อไปนี้ มานุษยดนตรีวิทยา, ดนตรีวิทยา, ดนตรีศึกษา, ประวัติศาสตร์ดนตรี, ทฤษฎีดนตรี, การวิเคราะห์ดนตรี, ดนตรีชาติพันธุ์วิทยา, ธุรกิจดนตรี, การสอนดนตรี, การแสดงดนตรี, การประพันธ์เพลง, การผลิตดนตรี, การอำนวยเพลง, เทคโนโลยีดนตรี, ดนตรีสมัยนิยม, อุตสาหกรรมดนตรี หรือการศึกษาศาสตร์อื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นด้านวัฒนธรรมดนตรี ในมิติทางสังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ทางด้านที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ การเมือง เช่น ประวัติและพัฒนาการของดนตรีในประเทศไทย ดนตรีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งสถานศึกษาในระบบและนอกระบบ นักดนตรีไทยนักดนตรีตะวันตกชาวไทย นักดนตรีพื้นบ้าน นักดนตรีอาชีพ แหล่งงาน มูลนิธิหรือองค์กรที่สนับสนุนดนตรี งานวิจัยด้านดนตรี วิทยานิพนธ์ เป็นต้น

*** ส่งผลงานในรูปแบบ .doc และ .pdf โดยตั้งชื่อผลงานเป็นชื่อ/นามสกุลของตนเอง และส่งมาที่อีเมล์ Johann.phuhirun@gmail.com หมดเขตการส่งผลงาน 31 ธันวาคม 2563 โดยกองบรรณาธิการจะพิจารณาและตอบรับภายในเดือนมกราคม 2564 ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.shorturl.at/nrPR1 หรือ โทร. 02-473-7000 ต่อ 2077 และ ผศ.ดร.เอกชัย พุหิรัญ โทร 083-543-2489

 

 

Related Posts