Home » ข่าวไอที » สำนักคอมพิวเตอร์ มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เตรียมก้าวสู่ SMART UNIVERSITY จัดทำแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568)

สำนักคอมพิวเตอร์ มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เตรียมก้าวสู่ SMART UNIVERSITY จัดทำแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568)


สำนักคอมพิวเตอร์ มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เตรียมก้าวสู่
SMART UNIVERSITY จัดทำแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568)

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เริ่มโครงการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568) เพื่อเตรียมพัฒนาการบริการด้านงานคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย ให้พร้อมก้าวสู่การเป็น SMART UNIVERSITY เริ่มจากกิจกรรม “ทบทวนเพื่อเตรียมความพร้อมในดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ กรรมการ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง “ภูมิทัศน์ดิจิทัลของไทยในระยะเวลา 20 ปี” เพื่อให้คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักคอมพิวเตอร์ มีความเข้าใจในการพัฒนาแผนดิจิทัลของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ให้ไปในทิศทางที่ถูกต้องและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย