Home » ข่าวพีอาร์ » บัณฑิตวิทยาลัย มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครูและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครูและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา


บัณฑิตวิทยาลัย มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครูและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครูและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” ให้กับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู นำโดย อาจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วย ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย และคณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ วัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร