Home » ข่าวพีอาร์ » ชมรมสุริยะอาสาพยาบาล มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พัฒนาทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ณ ศูนย์กู้ชีพ โรงพยาบาลศิริราช

ชมรมสุริยะอาสาพยาบาล มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พัฒนาทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ณ ศูนย์กู้ชีพ โรงพยาบาลศิริราช

ชมรมสุริยะอาสาพยาบาล มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พัฒนาทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ณ ศูนย์กู้ชีพ โรงพยาบาลศิริราช

ชมรมสุริยะอาสาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ส่งตัวแทนเข้าร่วมอบรมทบทวนและทดสอบการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ณ ศูนย์กู้ชีพ โรงพยาบาลศิริราช โดยมี นายแพทย์ศรัทธา ริยาพันธ์ ประธานศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลศิริราช ให้การต้อนรับ และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการทำ CPR ที่ถูกต้อง รวมทั้งทดสอบปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ให้ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด โดยผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับบัตรรับรองการเป็นอาสาสมัครกู้ชีพของโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งการอบรมครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง ชมรมสุริยะอาสาพยาบาล กับ ศูนย์กู้ชีพโรงพยาบาลศิริราช เพื่อเป็นการทบทวน ฝึกฝน และพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินภายในมหาวิทยาลัย ให้มีพร้อมในการช่วยดูแล ช่วยเหลือ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนที่อยู่รอบมหาวิทยาลัย ในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน