ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเรื่องแนวทางในการปฏิบัติตนเนื่องจากการแพร่ระบาดโควิด-19

ฝากข่าว โดย :

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติตนของนักศึกษา นักเรียนโรงเรียนสาธิต และการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร

อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

 

ตามที่มีการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในจังหวัดสมุทรสาครโดยกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมานั้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอประกาศแนวทางในการปฏิบัติตนของนักศึกษา นักเรียนโรงเรียนสาธิต และการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน (work from home) โดยให้นักศึกษา นักเรียนโรงเรียนสาธิต และบุคลากรที่มีภูมิลำเนาและอาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร งดเดินทางออกนอกพื้นที่เป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะมีข้อแนะนำเปลี่ยนแปลงจากจังหวัดสมุทรสาครและกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้

  1. 1. ให้นักศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสาธิตที่อศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครที่จะต้องเดินทางมาเรียน หรือสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2563 ติดต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรือผู้ประสานงานรายวิชาผ่านการสื่อสารด้วยระบบออนไลน์
  2. 2. ให้รองอธิการบดีที่กำกับหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานที่มีบุคลากรที่มีภูมิลำเนาและอาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร พิจารณามอบหมายงานและกำหนดรูปแบบการปฏิบัติงานที่บ้าน (work from hom) ของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการทำงานเป็นสำคัญ
  3. 3. ให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในทุกส่วนงาน นักศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสาธิตดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติในการรักษาระยะห่างทางสังคม (social distancing) หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ชุมนุม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ด้วยการแจ้งหัวหน้าส่วนงานและผู้เกี่ยวข้องโดยทันทีที่พบว่ามีอาการที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยการติดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

 

ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินดา เกณฑ์มา)

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา