มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับบริษัท Guangxi Haibo Education Consulting Company

ฝากข่าว โดย :


มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับบริษัท
Guangxi Haibo Education Consulting Company

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับบริษัท Guangxi Haibo Education Consulting Company โดย คุณ Xie Zaibo ประธานกรรมการบริษัท ในด้านความร่วมมือการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งบริษัทดังกล่าวได้สนับสนุนจัดหาผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์เฉพาะทางสาขาวิชาต่าง ๆ มาร่วมในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงความร่วมมือในด้านการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การจัดทำวารสารภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน และการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการในด้านอื่นต่อไปในอนาคต