Home » ข่าวพีอาร์ » ส่งเสริมยุทธศาสตร์การค้าไทย-จีน บัณฑิตวิทยาลัย มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำปี 2563

ส่งเสริมยุทธศาสตร์การค้าไทย-จีน บัณฑิตวิทยาลัย มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำปี 2563


ส่งเสริมยุทธศาสตร์การค้าไทย-จีน บัณฑิตวิทยาลัย มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำปี
2563

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานในการปฐมนิเทศและกล่าวต้อนรับนักษาใหม่ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วม โดยจำนวนนักศึกษาจีนที่เข้ามาศึกษาต่อในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี โดยกลุ่มวิชาที่ได้รับความสนใจจากนักศึกษาจีนครอบคลุมในระดับปริญญาเอก และปริญญาโท


ทั้งนี้ หลักสูตรเด่น ๆ ที่นักศึกษาจีนสมัครเข้ามาศึกษาต่อในสถาบัน ได้แก่ หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ MBA หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ นอกจากการเรียนรู้ภายในหลักสูตรแล้ว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ยังขยายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศจีนอย่างต่อเนื่อง เป็นแนวทางหนึ่งในการบูรณาการความร่วมมือและสร้างโอกาสในการค้าระหว่างประเทศไทยและจีนที่มีมาอย่างยาวนาน