BIG4 คำจำกัดความ และที่มาของบริษัท BIG 4

ฝากข่าว โดย :

BIG4 คือ เครือข่ายบริษัทให้บริการด้านวิชาชีพที่ใหญ่ที่สุด 4 แห่งของโลก ประกอบธุรกิจด้านการตรวจสอบบัญชี บริการให้ความเชื่อมั่น ภาษีอากร การบริหารจัดการ ที่ปรึกษาทางธุรกิจ คณิตศาสตร์ประกันภัย บริการด้านการเงิน และบริการด้านกฎหมาย ซึ่งกลุ่มบริษัททั้งสี่แห่งนี้เป็นผู้ให้บริการตรวจสอบบัญชีแก่บริษัทมหาชนจำกัด (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) และบริษัทจำกัดจำนวนมากมาย
BIG4

BIG4 คือใคร?

BIG4 คือ บริษัทผู้ตรวจสอบบัญชี(Audit Firm) รายใหญ่ระดับโลก 4 ราย ประกอบไปด้วย
PricewaterhouseCoopers (PwC)
EY (เดิมคือ Ernst & Young)
Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte)
KPMG

ซึ่งทั้งหมดมีบริษัทลูกที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในไทยในแวดวงการตรวจสอบบัญชีและการให้บริการปรึกษาทางธุรกิจ กลุ่ม Big 4 (Audit Firm) หมายถึงบริษัทที่ให้บริการ ตรวจสอบบัญชี และให้คำปรึกษาทางธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก 4 บริษัท (วัดจากรายรับรวมและจำนวนพนักงาน) มีลูกค้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก
นอกจากตรวจสอบบัญชีแล้ว BIG4 ยังดำเนินธุรกิจในด้านอื่นๆอีกหลายด้านที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ เช่น เป็นที่ปรึกษา (Advisory), ด้านภาษี (Tax), กฎหมาย (Legal) หรือแม้แต่ด้าน IT (Information Technology).
เนื่องจากบริษัทตรวจสอบบัญชีทั้ง 4 นี้เป็นที่รู้จักและที่ยอมรับในระดับโลก
นอกจากภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือแล้ว ยังมีขนาดของงานมาเกี่ยวข้องอีกด้วย
โดยทั่วไปยิ่งบริษัทต่างๆมีขนาดใหญ่เท่าไร ยิ่งมีแนวโน้มที่จะมีปริมาณธุรกรรมที่มากและซับซ้อนสูงขึ้น เช่น มีบริษัทลูกมากมาย, มีการร่วมทุนกับบริษัทต่างชาติ, มีการลงทุนในหลากหลายประเทศ รวมไปถึงการซื้อสินทรัพย์หรือกิจการต่าง ๆ เป็นต้น
ซึ่งการที่จะนำรายละเอียดข้อมูลต่างๆที่มีความซับซ้อนมาแปลงเป็นตัวเลขที่อยู่ในงบการเงิน รวมถึงรายละเอียดที่อยู่ในหมายเหตุประกอบงบฯ อย่างถูกต้องตามหลักบัญชีนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย
จึงมักจะต้องอาศัยเหล่าบริษัท BIG4 ที่เรียกได้ว่าเป็นแหล่งรวมตัวของเหล่านักบัญชีที่มีความสามารถในสาขาวิชาชีพนี้เป็นผู้รับหน้าที่

ซึ่งแต่ก่อนจะมีมากกว่า 4 บริษัท แต่มีการควบรวมกิจการหรือว่าปิดกิจการไป ทำให้ในปัจจุบันเหลืออยู่ 4 บริษัท

ข้อมูลที่เผยแพร่แก่สาธารณชนล่าสุด เกี่ยวกับรายได้ของบิกโฟร์ (BIG4) มีดังต่อไปนี้

บริษัท รายได้
(ล้าน USD)
สำนักงานใหญ่ ประเทศไทย
Deloitte 3,680 สหรัฐอเมริกา ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ
PwC 3,590 สหราชอาณาจักร ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส
EY 2,960 สหราชอาณาจักร อีวาย
KPMG เนเธอร์แลนด์ เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
หมายเหตุ: ตัวเลขรายได้ตามตารางด้านบนเป็นรายได้รวมของเครือข่ายบริษัทแต่ละแห่ง ไม่ใช่รายได้ของบริษัทเดี่ยวแห่งใดแห่งหนึ่ง ปีงบประมาณ 2016 (ข้อมูล Wikipedia)

และสาเหตุที่หลาย ๆ คนต้องการทำงานในกลุ่มบริษัทนี้เนื่องจากประสบการณ์การทำงานที่จะได้รับ
ระบบบการดำเนินงาน การฝึกอบรม โอกาสในการทำงานในระดับ Regional และ Global
โอกาสในการเติบโตในสายอาชีพทั้งภายในและภายนอกองค์กร การสร้างโปรไฟล์ที่ดีให้กับตัวเองในอนาคต ฯลฯ
EY BIG4 , KPMG BIG4, PWC BIG4, DELOITTE BIG4

เกี่ยวกับ BIG4 และ MNC

MNC (Multinational Corporation) คือ บริษัทข้ามชาติเกิดจากแนวคิดของการเกิดการขายแบบแฟรนไชส์ โดยจุดเริ่มต้นมาจากการนำเอาภูมิความรู้ที่มีอยู่ดั้งเดิมของบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งเอามาแจกจ่าย(ขาย)ให้กับกลุ่มหรือบุคคลอื่นๆ นำไปใช้ในเชิงธุรกิจหรือพานิชย์ ดังนั้น ธุรกิจแบบ บริษัทข้ามชาติ ก็คือการขยายตัวของการค้าแบบขยายสาขาที่มุ่งผลสำเร็จไปที่การลงทุนนอกประเทศ โดยที่จุดมุ่งหมายสูงสุดก็คือ การเข้าควบคุมตลาดในรายการขายสินค้าของตนอย่าง

About PwC Thailand

In Thailand, PwC has had a presence for more than 62 years. Our client base includes some of the largest Thai and multinational companies, as well as government institutions. Our close interaction with both economic and state bodies allows us to keep up with the fast-changing business environment. We have more than 1,800 people working for our Bangkok-based office.

About EY

EY เป็นผู้นำในระดับสากลที่ให้บริการด้านการตรวจสอบบัญชี ด้านภาษี
อากร ด้านการสนับสนุนรายการทางธุรกิจและด้านบริการให้ค าปรึกษา
โดยมีความมุ่งมั่นที่จะท าประโยชน์เพื่อธุรกิจและสังคม จากการท างาน
ร่วมกันของพนักงานกว่า 250,000 คน ใน 150 ประเทศ และ 728 ส านักงาน
ทั่วโลก

Deloitte บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด

Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos is the Thailand practice of Deloitte, an organization of member firms devoted to excellence in providing professional services and advice in audit, tax, consulting, and financial advisory.

About KPMG Thailand

KPMG in Thailand, with more than 1,900 professionals offering Audit and Assurance, Legal, Tax, and Advisory services, is a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee.

Related Posts

ข่าว PR ข่าววันนี้ ข่าวสด ข่าวออนไลน์ สุขภาพ การดูแลสุขภาพ ข่าวบันเทิง ข่าวหนัง หนังใหม่ เรื่องย่อละคร และข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ