BIG4 คำจำกัดความ และที่มาของบริษัท BIG 4

ฝากข่าว โดย :

BIG4 คือ เครือข่ายบริษัทให้บริการด้านวิชาชีพที่ใหญ่ที่สุด 4 แห่งของโลก ประกอบธุรกิจด้านการตรวจสอบบัญชี บริการให้ความเชื่อมั่น ภาษีอากร การบริหารจัดการ ที่ปรึกษาทางธุรกิจ คณิตศาสตร์ประกันภัย บริการด้านการเงิน และบริการด้านกฎหมาย ซึ่งกลุ่มบริษัททั้งสี่แห่งนี้เป็นผู้ให้บริการตรวจสอบบัญชีแก่บริษัทมหาชนจำกัด (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) และบริษัทจำกัดจำนวนมากมาย
BIG4

BIG4 คือใคร?

BIG4 คือ บริษัทผู้ตรวจสอบบัญชี รายใหญ่ระดับโลก 4 ราย ประกอบไปด้วย

PricewaterhouseCoopers (PwC)
EY (เดิมคือ Ernst & Young)
Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte)
KPMG

ซึ่งทั้งหมดมีบริษัทลูกที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในไทยในแวดวงการตรวจสอบบัญชีและการให้บริการปรึกษาทางธุรกิจ กลุ่ม Big 4 หมายถึงบริษัทที่ให้บริการตรวจสอบบัญชี และให้คำปรึกษาทางธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก 4 บริษัท (วัดจากรายรับรวมและจำนวนพนักงาน) มีลูกค้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก
นอกจากตรวจสอบบัญชีแล้ว BIG4 ยังดำเนินธุรกิจในด้านอื่นๆอีกหลายด้านที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ เช่น เป็นที่ปรึกษา (Advisory), ด้านภาษี (Tax), กฎหมาย (Legal) หรือแม้แต่ด้าน IT (Information Technology).
เนื่องจากบริษัทตรวจสอบบัญชีทั้ง 4 นี้เป็นที่รู้จักและที่ยอมรับในระดับโลก
นอกจากภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือแล้ว ยังมีขนาดของงานมาเกี่ยวข้องอีกด้วย
โดยทั่วไปยิ่งบริษัทต่างๆมีขนาดใหญ่เท่าไร ยิ่งมีแนวโน้มที่จะมีปริมาณธุรกรรมที่มากและซับซ้อนสูงขึ้น เช่น มีบริษัทลูกมากมาย, มีการร่วมทุนกับบริษัทต่างชาติ, มีการลงทุนในหลากหลายประเทศ รวมไปถึงการซื้อสินทรัพย์หรือกิจการต่าง ๆ เป็นต้น
ซึ่งการที่จะนำรายละเอียดข้อมูลต่างๆที่มีความซับซ้อนมาแปลงเป็นตัวเลขที่อยู่ในงบการเงิน รวมถึงรายละเอียดที่อยู่ในหมายเหตุประกอบงบฯ อย่างถูกต้องตามหลักบัญชีนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย
จึงมักจะต้องอาศัยเหล่าบริษัท BIG4 ที่เรียกได้ว่าเป็นแหล่งรวมตัวของเหล่านักบัญชีที่มีความสามารถในสาขาวิชาชีพนี้เป็นผู้รับหน้าที่

ซึ่งแต่ก่อนจะมีมากกว่า 4 บริษัท แต่มีการควบรวมกิจการหรือว่าปิดกิจการไป ทำให้ในปัจจุบันเหลืออยู่ 4 บริษัท

ข้อมูลที่เผยแพร่แก่สาธารณชนล่าสุด เกี่ยวกับรายได้ของบิกโฟร์ (BIG4) มีดังต่อไปนี้

บริษัท รายได้
(ล้าน USD)
สำนักงานใหญ่ ประเทศไทย
Deloitte 3,680 สหรัฐอเมริกา ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ
PwC 3,590 สหราชอาณาจักร ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส
EY 2,960 สหราชอาณาจักร อีวาย
KPMG เนเธอร์แลนด์ เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
หมายเหตุ: ตัวเลขรายได้ตามตารางด้านบนเป็นรายได้รวมของเครือข่ายบริษัทแต่ละแห่ง ไม่ใช่รายได้ของบริษัทเดี่ยวแห่งใดแห่งหนึ่ง ปีงบประมาณ 2016 (ข้อมูล Wikipedia)

และสาเหตุที่หลาย ๆ คนต้องการทำงานในกลุ่มบริษัทนี้เนื่องจากประสบการณ์การทำงานที่จะได้รับ
ระบบบการดำเนินงาน การฝึกอบรม โอกาสในการทำงานในระดับ Regional และ Global
โอกาสในการเติบโตในสายอาชีพทั้งภายในและภายนอกองค์กร การสร้างโปรไฟล์ที่ดีให้กับตัวเองในอนาคต ฯลฯ
EY BIG4 , KPMG BIG4, PWC BIG4, DELOITTE BIG4

เกี่ยวกับ BIG4 และ MNC

MNC (Multinational Corporation) คือ บริษัทข้ามชาติเกิดจากแนวคิดของการเกิดการขายแบบแฟรนไชส์ โดยจุดเริ่มต้นมาจากการนำเอาภูมิความรู้ที่มีอยู่ดั้งเดิมของบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งเอามาแจกจ่าย(ขาย)ให้กับกลุ่มหรือบุคคลอื่นๆ นำไปใช้ในเชิงธุรกิจหรือพานิชย์ ดังนั้น ธุรกิจแบบ บริษัทข้ามชาติ ก็คือการขยายตัวของการค้าแบบขยายสาขาที่มุ่งผลสำเร็จไปที่การลงทุนนอกประเทศ โดยที่จุดมุ่งหมายสูงสุดก็คือ การเข้าควบคุมตลาดในรายการขายสินค้าของตนอย่าง

Related Posts