BEM จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ฝากข่าว โดย :

ภาพข่าว: BEM จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยมีนายปลิว ตรีวิศวเวทย์ รองประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยกรรมการบริษัท นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ และนางพเยาว์ มริตตนะพรร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา

……………………………………………………

Related Posts