Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ “ICT EXCELLENCE AWARDS 2011”

TMA ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เขตอุตสาหกรรมซอฟแวร์ประเทศไทยและวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการ... 

TMA ชวนเชิญท่านเดินทางสู่มณฑลกวางสี นครหนานหนิง ประเทศจีน

TMA – สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยชวนเชิญท่านเดินทางสู่มณฑลกวางสี นครหนานหนิง ประเทศจีน เพื่อศึกษาเส้นทางการค้าและโอกาสการลงทุนในจีน โดยจะพาท่านเยี่ยมชมท่าเรือเป่ยปู้วาน ซึ่งเชื่อมโยงกับเส้นทางเดินเรือกว่า...