Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกสมาคมพัฒนาผู้ประกอบการวัยรุ่นไทยและวัยทำงาน (สพวท.) ร่วมส่งเสริมศักยภาพวัยรุ่นไทย ให้เกียรติบรรยายพิเศษให้ความรู้ แก่นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์

นายสุริยะ เลาะหะหมัด นายกสมาคมพัฒนาผู้ประกอบการวัยรุ่นไทยและวัยทำงาน(สพวท.) ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษให้ความรู้แก่นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล...