Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งบทความเพื่อคัดเลือกลงเว๊บไซด์ OKMD

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. ทำโครงการร่วมกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. ในการจัดทำและปรับปรุงเนื้อหาสาระเว๊บไซด์...