พิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นแห่งชาติราชภัฏพระนคร ประจำปี 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นแห่งชาติราชภัฏพระนคร…

กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี…

มรภ.พระนคร จัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว…

พืชเศรษฐกิจ กัญชา กัญชง เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

      มรภ.พระนคร จัดเสวนาสร้างเครือข่ายและพัฒนาหลักสูตรพืชเศรษฐกิจ กัญชา กัญชง เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี…

มรภ.พระนคร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหอพัก

        มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยงานหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหอพัก กิจกรรมสานสัมพันธ์และเรียนรู้สู่หอพักพระนคร ประจำปี…

วิทยาลัยการฝึกหัดครู มรภ.พระนคร จัดอบรม workshop ครั้งที่ 2 โครงการพลิกโฉมการผลิตและพัฒนาครู

วิทยาลัยการฝึกหัดครู จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) แบบบูรณาการให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร…

มรภ.พระนคร จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ การพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ “การพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”…
ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Marketplace

ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Marketplace

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Marketplace…

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน เมืองมะดัน จัดอบรมการออกแบบ infographic เพื่อการสื่อสาร

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Marketplace…

MOU มรภ.พระนคร สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

มรภ.พระนคร MOU สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ผลิตบุคลากรให้มีทักษะด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพตรงกับความต้องการ ของผู้ประกอบการ…

มรภ.พระนคร จัดรอบรมทักษะการโค้ช สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาในการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการโค้ช สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาในการพัฒนา Soft Skills…

มรภ.พระนคร ฝึกอบรมการใช้สมาร์ทโฟน แก่กลุ่มผู้สูงวัย จ.นนทบุรี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานราก…
1 2 3 4