Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัว

ด้วย สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้พิจารณาเห็นว่า ปัจจุบันมีวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในสถาบันการศึกษามากมายที่สมควรนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาของครอบครัว...