Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมพลังเด็กและเยาวชน คนเก่ง ดี มีจิตอาสา

เนื้องด้วย กระทรงความมั่นคงและพัฒนาสังคมของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ และพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ... 

ค่ายเยาวชนผู้นำ”เรียนรู้ เล่น อย่างสร้างสรรค์ เครือข่ายผู้นำพันธุ์ GEN-A” ( ASEAN NORTH YOUNG LEADERS NETWORK CAMP )

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) ร่วมกับสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด...