Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 6

สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ซึ่งจะจัดขึ้นภายใต้หัวข้อเรื่อง...