Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษา BBA ธรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน CICC 2011

ทีมนักศึกษาโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (BBA)  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Citi... 

มอบเงินกองทุนเพื่อการศึกษาบุตรหลานของทหาร 3 จังหวัดชายแดนใต้

praewphan.lertbanluechai@hotmail.com, pr1@tbs.tu.ac.th รองศาสตราจารย์กุลภัทรา สิโรดม คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร BBA มอบเงินรายได้จากการจัด... 

ทีมนักศึกษา BBA คณะพาณิชย์ฯ ธรรมศาสตร์ คว้า 3 รางวัล MFC Talent Award รุ่นที่ 7

นักศึกษา BBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้า 3 รางวัลจากการแข่งขัน MFC Talent Award รุ่นที่ 7         ทีมนักศึกษาโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ... 

นักศึกษา BBA ธรรมศาสตร์ คว้า 3 รางวัล จากเวที MFC Talent Award รุ่นที่ 7

        ทีมนักศึกษาโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (BBA International Program) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ...