Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

Thailand-Property.com เปิดตัวเว็บไซต์ค้นหาที่อยู่อาศัยผ่านโทรศัพท์มือถือ เพื่อการเข้าถึงผู้ใช้งานกว่าหลายล้านคนจากในประเทศและต่างประเทศ ด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพ และไม่ยุ่งยากในการค้นหาบ้านที่สมบูรณ์แบบได้ในประเทศไทย

หลังจากที่ พอร์ทัลอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในช่วงสิ้นปี 2556 ที่ผ่านมา โดย Thailand-Property.com  สามารถที่จะเปลี่ยนเป้าหมายเพื่อการเจริญเติบโตขององค์กร...