Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตร : 12 แบบจำลองเพื่อการวิเคราะห์ทางการตลาด

การวางกลยุทธ์และการวางแผนการ ตลาดต้องอาศัยทักษะและความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดเพื่อใช้ใน การตัดสินใจ โดยการวิเคราะห์ที่ดีนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีระบบ... 

หลักสูตร : สุดยอดแผนกลยุทธ์ วิธีคิดในการสร้างและบริหารแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ

  วัตถุประสงค์        1. เพื่อทราบขั้นตอนการทำแผนกลยุทธ์  ตั้งแต่การวิคราะห์ สร้างแผนกลยุทธ์ จนถึงการสร้างแนวทางปฏิบัติ        2. วิธีคิดในการสร้างแผนกลยุทธ์ที่ดี... 

หลักสูตร : เทคนิคการสอนงานสำหรับหัวหน้าการตลาดและการขาย

  ในโลกแห่งการแข่งขันที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ผู้บริหารไม่สามารถขาดซึ่งความสามารถในการจัดการทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งแค่นั้นดูเหมือนจะยังไม่พอในยุคเศรษฐกิจใหม่นี้ที่ผู้บริหารต้องพัฒนาตนเองในการรู้เท่าทันศาสตร์ใหม่ๆในการบริหารและเป็นหัวหน้าทีมงานที่ทันสมัยและมีวิสัยทัศน์... 

หลักสูตร : หลักการบริหารโครงการ การกำหนดและวางแผนโครงการ

    การ บริหารจัดการงานโครงการนั้น ผู้จัดการโครงการทุกคนล้วนมุ่งหวังที่จะจัดการงานโครงการนั้นๆให้บรรลุเป้า หมายหลัก 3 ประการคือ 1. ทำงานโครงการนั้นในทันเวลา... 

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดอบรม โครงการอบรม The Future Marketing Program # 4 (การตลาดแห่งอนาคต รุ่น 4)

หลักการและเหตุผล การบริหารการตลาดภายใต้สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันเป็นเรื่องยากและท้าทาย เนื่องจากสภาวการณ์ด้านการตลาดในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากและรวดเร็ว... 

หลักสูตร “กลยุทธ์การสร้างแผนกิจกรรมทางการตลาด”

    หลักสูตรนี้จะทำ ให้ท่านได้เข้าใจถึงวิธีการทำกิจกรรมทางการตลาดบนความต้องการของผู้บริโภค และเพื่อดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการวางแผนให้เข้ากับภาวะการตลาดปัจจุบัน... 

หลักสูตร “การกำหนดแผนและกลยุทธ์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์”

ปัจจุบันงานการ พัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resources Development) ได้มีการพัฒนาไปอย่างมาก ได้มีการผสมผสานศาสตร์ทางด้านการพัฒนาองค์กร (Organization Development) เพื่อเตรียมคนให้พร้อมไปกับกลยุทธ์ขององค์กร... 

หลักสูตร “7 ขั้นตอนการขายสู่ความสำเร็จ”

    การขายที่ดีต้อง มีระบบ มีขั้นตอน นั่นจึงจะทำให้การขายประสบความสำเร็จ หลักสูตรนี้จึงเน้นให้นักขายได้เข้าใจเทคนิคและรายละเอียดต่างๆ ที่นำมาสู่ความสำเร็จดังกล่าวใน... 

หลักสูตร “เทคนิคการวางแผนคนวางแผนงานสำหรับหัวหน้างาน”

    “หลัก สูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับการพัฒนาทักษะด้านการเป็น หัวหน้างาน ของผู้บริหาร และผู้จัดการฝ่ายต่างๆ  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทีมงาน... 

หลักสูตร “สร้างสรรค์กลยุทธ์การตลาดสู่ความสำเร็จ”

เรียนรู้ถึงกระบวนการในการสร้างกลยุทธ์การตลาดอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและUpdate แนวคิดกลยุทธ์การตลาดใหม่ๆ เพื่อให้สามารถนำไปกำหนดกลยุทธ์การตลาดได้ เนื้อหาการอบรม: O ช่วงเช้า...