Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิโรคข้อฯขอเชิญฟังบรรยายโรคข้อและกระดูก ฟรี

มูลนิธิโรคข้อในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์กรสาธารณะกุศล ที่ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้โรคข้อและกระดูกแก่ประชาชนเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น... 

มูลนิธิโรคข้อฯ ขอเชิญร่วมฟังบรรยายความรู้โรคข้อและกระดูก ฟรี

2011_08_08 ข้อความ PRมูลนิธิโรคข้อในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์กรสาธารณะกุศล ที่ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้โรคข้อและกระดูกแก่ประชาชนเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น...