Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

“SEE THROUGH” นิทรรศการศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา คณะ Digital Media

ขอเชิญผู้ที่สนใจชมผลงาน Thesis นักศึกษา คณะ Digital Mediaในงาน งานนิทรรศการศิลปนิพนธ์ “SEE THROUGH” Digital Media Thesis Exhibition See Through 2013 มหาวิทยาลัยศรีปทุม – Digital Gateway (Siam Square) ชั้น 1 ในวันที่...