Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

“กลยุทธ์การวางแผนภาษีชั้นสูง” เพื่อรองรับ AEC 2015

เรียนเชิญ ร่วมสัมมนาพิเศษ หัวข้อ “กลยุทธ์การวางแผนภาษีชั้นสูง” เพื่อรองรับ AEC 2015 กลยุทธ์การวางแผนภาษีชั้นสูง เป็นการอธิบายถึงทฤษฎี และหลักเกณฑ์ภาษี... 

เปิดเรียนโรงเรียนภาษี รุ่นที่16 (1/2555)

  โรงเรียนภาษีรุ่นที่ 16 (1/2555) จะเปิดเรียนเป็นวันแรกในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2555 ณ ห้อง Boardroom 4 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในหมวดวิชา TA 101... 

หลักสูตรโรงเรียนภาษีรุ่นที่ 16

ใกล้เข้ามาแล้ว สำหรับหลักสูตรโรงเรียนภาษีรุ่นที่ 16 เปิดภาคเรียนวันแรกวันที่ 16 มิถุนายน 2555 นี้แล้ว สำหรับคนที่ยังไม่ได้สมัครหรือยังไม่ทราบว่าตัวเองจะเลือกเรียนหลักสูตรใดได้บ้าง... 

หลักสูตรโรงเรียนภาษี รุ่นที่16 (1/2555)

หลักสูตรระยะยาว (เปิดเรียนวันที่ 16/6/2555) หลักสูตรที่ 1    Tax Controller for Finance & Accounting Executive หลักสูตรที่ 2    Tax Controller for SMEs Entrepreneur หลักสูตรที่ 3    Tax Planning for Young Executive หลักสูตรที่ 4    Tax Controller... 

หลักสูตรโรงเรียนภาษี

บริหารภาษี..ใ้ห้เป็นไปตามเ้ป้าหมายขององค์กร เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน..ให้แก่ธุรกิจของท่าน “ภาษี” ไม่ใช่เรื่องยาก..อีกต่อไป หลักสูตรระยะยาว (เปิดเรียนวันที่... 

หลักสูตร “ภาษีปฏิบัติการ”

โรงเรียนภาษีแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย ซึ่งก่อตั้งโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และปรมาจารย์ในแวดวงภาษีอากรหลายท่านซึ่งมีดำริร่วมกันว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้อง...