Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ กระบี่ เวสท ทู เอ็นเนอร์ยี่ ของกลุ่มบริษัทเอเซีย ไบโอแก๊ส ได้รับการสนับสนุนทางการเงินในรูปของสินเชื่อแบบไม่มีสิทธิไล่เบี้ย (Non-Recourse Loan) จากผู้ให้บริการทางการเงิน กลุ่มบริษัทแคทเทอร์พิลล่าร์

โครงการ กระบี่ เวสท ทู เอ็นเนอร์ยี่ ของกลุ่มบริษัทเอเซีย ไบโอแก๊ส ได้รับการสนับสนุนทางการเงินในรูปของสินเชื่อแบบไม่มีสิทธิไล่เบี้ย (Non-Recourse Loan) จากผู้ให้บริการทางการเงิน...