Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

กระเบื้องโอฬารเพิ่มขวัญทหารกล้าชายแดนเขาพระวิหาร

กระเบื้องโอฬารมอบกระเบื้องรับขวัญทหารพรานเขาพระวิหาร บริษัท กระเบื้องโอฬาร จำกัด โดยนายอุฬาร เกรียวสกุล กรรมการผู้จัดการ ร่วมเป็นกำลังใจให้แก่กำลังพลของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่...