Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

สัมมนา พลังชุมชน จัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน

   สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ร่วมกับ เครือข่ายสลัม 4 ภาค คณะประสานงานองค์กร ชุมชน สภาองค์กรชุมชน สหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ (สอช.) และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง...