Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยจัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง ปี 2554

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง ปี 2554 Theme : Empowering Human Capital Through Online Learning Technology ในวันที่...