Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมบุญใหญ่ กฐิน 84,000 กอง ฟื้นฟูคลังอาหารของประเทศ ป่าต้นน้ำและทะเลไทย

สมทบ 84,000 กองบุญ กองบุญละ 1,000 บาท(หรือทำตามแต่กำลังศรัทธา) สร้างความมั่นคงทางอาหาร ฟื้นฟูดิน น้า ป่า และแนวทางการป้องกันภัยพิบัติด้วยโมเดล “โคก หนอง...