Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

“ข่าวดีรับลมร้อนจากโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ อาบน้ำตัดขนทุกสายพันธุ์ ทุกขนาด จ่ายเพียง 100บาท”

จากจุดเริ่มต้นของคลินิกรักษาสัตว์เล็กๆ ในย่านสุขุมวิท ที่ก่อกำเนิดขึ้นมาด้วยความรัก ความผูกพัน ระหว่างคนและสัตว์ ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นสถานพยาบาล...