Home » Author Archive

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

งานวิจัย ผงบำบัดนำเสีย รักษาสิ่งแวดล้อม

เรียน ทุกท่านทราบ           งานวิจัยชิ้นนี้ ศึกษามาปีกว่าโดยท่านผู้เชี่ยวชาญ วัตถุดิบที่ใช้มีในประเทศเป็นล้านๆตัน          แต่ ติดปัญหาเรื่องการลงทุนในการผลิต...